Potvrdenie veku

Zubor sa stáva dospelým približne v 3 rokoch. Človek v 18.

A práve to je vek, od ktorého je možné navštíviť stránky s informáciami o alkoholických nápojoch.

Som človek a už mám 18 rokov.

Ešte si nemal 18 rokov a chceš sa dozvedieť niečo o alkohole?
Pozeraj sa na stránku: pisrozumom.sk

Spotrebiteľská súťaž v predajniach Heineken

Úplné znenie pravidiel súťaže „Kúp 2 ks Żubrówka a si v žrebovaní o super výhry“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Kúp 2 ks Żubrówka a si v žrebovaní o super výhry“ prebiehajúcej v nižšie uvedenom veľkoobchodných predajniach potravín na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťaž“).

Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže na propagačných materiáloch. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

Usporiadateľom súťaže je: Maspex Slovakia Trade s.r.o., spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č. 61617/B so sídlom: Bratislava, Slovnaftská 102, 821 07 IČO: 45296138 (ďalej len „usporiadateľ“).

I. Termín a miesto konania súťaže

1.1   Súťaž prebieha od 1. 9. 2023 do 30. 9. 2023 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) vo veľkoobchodných predajniach Heineken, kde sa predávajú nižšie uvedené výrobky značky Żubrówka, a to na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

II. Súťažný výrobok

2.1   Súťaž sa vzťahuje na výrobky usporiadateľa Żubrówka 0,7 l, a to vo všetkých príchutiach predávaných v mieste konania súťaže a v dobe konania súťaže (ďalej len „súťažný výrobok Żubrówka“).

III. Podmienky účasti v súťaži

3.1   Súťažiacim sa môže stať právnická osoba (podnikateľ) so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je oprávnená nakupovať vo veľkoobchodných predajniach Heineken a ktorá splní všetky nižšie uvedené podmienky (ďalej len „súťažiaci“):

a)       v období od 1. 9. 2023 do 30. 9. 2023 a v mieste konania súťaže v rámci jedného (1) nákupu kúpi aspoň dva (2) ks súťažného výrobku Żubrówka a zároveň

b)      uschová faktúru, ktorá bude potvrdzovať nákup podľa písmena a) tohto bodu III. a bude mať túto faktúru k dispozícii pre následné preukázanie v prípade nároku na výhru.

3.2   Súčasne sa súťaže nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere k usporiadateľovi alebo sú k takým osobám vo vzťahu rodinných príslušníkov v priamej línií alebo osoby im blízke podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

3.3   Po splnení vyššie uvedených podmienok bude súťažiaci zaradený do súťaže.

3.4   Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže viackrát, s tým, že s jednou (1) faktúrou, ktorá bude splňovať podmienku nákupu aspoň dvoch (2) súťažných výrobkov Żubrówka v mieste a v dobe konania súťaže, sa môže zapojiť do súťaže len jedenkrát. V prípade opakovanej účasti v súťaži o výhru súťažiaci musí opakovane uskutočniť nákup podľa bodu 3.1. s novou faktúrou. Jedna faktúra môže byť do súťaže zapojená iba jedenkrát. Súťažiaci je povinný si uschovať všetky súťažné faktúry, s ktorými sa zúčastnil súťaže.

3.5   Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že sa takáto osoba i napriek uvedenému stala výhercom v súťaži (napr. v dôsledku nepravdivých informácii, ktoré poskytla), nemá nárok na výhru a výhra prepadá usporiadateľovi súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť ďalšiemu náhodne vyžrebovanému výhercovi ako náhradníkovi, popr. ju použiť k iným marketingovým účelom. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, u ktorých bude mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného či nekalého konania, a to i prostredníctvom tretích osôb. Usporiadateľ si vyhradzuje právo neudeliť výhry v prípade, že existujú pochybnosti o spôsobe získania faktúry, či v prípade porušenia pravidiel súťaže zo strany súťažiacich alebo akéhokoľvek správania sa zo strany súťažiacich, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi či zásadami fair-play.

3.6   Výherca dostane výhru na základe zaslania čitateľného scanu / fotografie faktúry na e-mailovú adresu sutaz@maspex.com, ktorou ho bude usporiadateľ informovať o výhre (ďalej len „informačný e-mail“). Zaslaný doklad bude musieť preukazovať nákup aspoň dvoch (2) súťažných výrobkov Żubrówka zakúpených v mieste a v dobe konania súťaže.

IV. Výhry v súťaži

4.1   Výhrou v súťaži je:
-          3x poukaz na ľubovoľný pobyt na Slovensku v sieti hotelov TMR v hodnote 350 € (tristopäťdesiat eur). Bližšie informácie o platnosti a využití poukazu budú zaslané e-mailom/uvedené na poukaze.
-          30 x tankovacia karta OMV v hodnote 30 € (tridsať eur).

V. Žrebovanie, oznámenie a odovzdanie výhier

5.1   Každý súťažiaci, ktorý splnil podmienky podľa bodu III., bude zaradený do žrebovania o výhry, ktoré sa uskutoční dňa 11. 10. 2023. Ukončením súťaže je uplynutie posledného dňa termínu konania súťaže.

5.2   Pre oznámenie výhry budú použité údaje výhercu zadané v registrácii veľkoobchodu Heineken. Vyžrebovaný výherca bude o výhre upovedomený usporiadateľom prostredníctvom e-mailu (z e-mailovej adresy sutaz@maspex.com) (ďalej len „informačný e-mail“) alebo telefonicky, a to najneskôr do siedmich (7) pracovných dní od vyžrebovania. Výherca je povinný reagovať na informačný e-mail/telefonát a zaslať scan/fotografiu faktúry najneskôr do piatich (5) pracovných dní od obdržania informačného emailu/telefonátu. Zaslaná faktura bude musieť preukazovať nákup aspoň dvoch (2) súťažných výrobkov ŻUBRÓWKA zakúpených v mieste a v dobe konania súťaže.

5.3   Pokiaľ výherca nebude reagovať na informačný e-mail/telefonát do piatich (5) pracovných dní od odoslania tohto e-mailu/uskutočnenia telefonátu, prepadá výhra v prospech usporiadateľa súťaže. Usporiadateľ neručí za problémy s prevzatím výhier ani za stratu, nedoručenie alebo omeškanie zaslaných výhier. Súťažiaci je povinný riadiť sa organizačnými pokynmi usporiadateľa súťaže. Výherca bude povinný po obdržaní výhry podpísať preberací protokol a zaslať späť usporiadateľovi súťaže.

5.4   Výhra bude doručená výhercovi prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS alebo Kuriér express do siedmich (7) pracovných dní od vyžrebovania výhercu a overenia splnenia podmienok súťaže podľa bodu III.

5.5   Vyžrebovaní výhercovia budú zverejnení po žrebovaní na webovej stránke súťaže www.zubrowka.sk/sutaz vo formáte názov obchodnej firmy výhercu a mesto. Zoznam výhercov bude zverejnený na webovej stránke súťaže po dobu maximálne tridsať (30) dní od ukončenia súťaže.

VI. Všeobecné podmienky

6.1   Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže zapojením sa do súťaže (resp. nákupom podľa bodu 3.1.) a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže.

6.2   Usporiadateľ súťaže je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž pozastaviť, odvolať alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá. Zmena súťažných pravidiel je účinná jej zverejnením priamo na webovej stránke súťaže. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Usporiadateľ súťaže nie je povinný o zmene pravidiel osobitne informovať súťažiacich, pretože aktuálne platná a účinná verzia je vždy zverejnená na webovej stránke súťaže.

6.3   Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru ako tú, ktorá mu bude vydaná a nemá nárok výhru reklamovať, ani nárok na iné vecné alebo finančné protiplnenie v hodnote výhry. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou.

6.4   Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za nedoručenie oznámení o výhre, odpovedí na výzvy, výhier, ako ani za akékoľvek iné technické problémy súvisiace s prenosom dát elektronickými prostriedkami.

6.5   Usporiadateľ si vyhradzuje právo v priebehu súťaže zmeniť typ výhry alebo ich počet.

6.6   Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia sporných prípadov, najmä o udelení výhry či neudelení výhry, rovnako ako o vyradení akéhokoľvek účastníka zo súťaže. Takéto rozhodnutie je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.

6.7   Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii zverejnené na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplne pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.

6.8   Úplné znenie pravidiel súťaže je po celú dobu konania súťaže k dispozícii na webovej stránke www.zubrowka.sk/sutaz a zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle usporiadateľa súťaže.

V Bratislave dňa 28. 08. 2023