Potvrdenie veku

Zubor sa stáva dospelým približne v 3 rokoch. Človek v 18.

A práve to je vek, od ktorého je možné navštíviť stránky s informáciami o alkoholických nápojoch.

Som človek a už mám 18 rokov.

Ešte si nemal 18 rokov a chceš sa dozvedieť niečo o alkohole?
Pozeraj sa na stránku: pisrozumom.sk

Pravidlá súťaže „Kúp Żubrówku a vyhraj konzumné v hodnote 500 €“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Kúp Żubrówku a vyhraj konzumné v hodnote 500 €“ prebiehajúcej v nižšie uvedených predajniach na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťaž“).
 
Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.
 
Usporiadateľom súťaže je: Maspex Slovakia Trade s.r.o.
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka č. 61617/B
so sídlom: Bratislava, Slovnaftská 102, 821 07
IČO: 45296138
(ďalej len „usporiadateľ“).
 
Organizátorom súťaže je: Friendly s.r.o.
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka: 238430
so sídlom: Thámova 137/16, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 03819141
(ďalej len „organizátor“).
 
 
I.         Termín a miesto konania súťaže
 
1.1   Súťaž prebieha od 23.4.2024 do 30.6.2024 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) vo všetkých predajniach a online, kde sa predávajú nižšie uvedené výrobky značky Żubrówka, a to na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).
 
II.         Súťažný výrobok
 
2.1   Súťaž sa vzťahuje na nižšie uvedené výrobky usporiadateľa značky Żubrówka vo všetkých príchutiach predávaných v mieste konania súťaže a v dobe konania súťaže:
 
Żubrówka Bison Grass 37,5% 0,7L
Żubrówka Biała 37,5% 0,7L
Żubrówka Rosé 30% 0,7L
Żubrówka Cherry 28% 0,5L
Żubrówka Cherry 28% 0,1L
Żubrówka Hazelnut 28% 0,5L
Żubrówka Hazelnut 28% 0,1L
 
(ďalej len „súťažný výrobok Żubrówka“).
 
III.         Podmienky účasti v súťaži
 
3.1   Súťažiacim sa môže stať fyzická osoba (spotrebiteľ) staršia než osemnásť (18) rokov, bez obmedzenej spôsobilosti, s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní všetky nižšie uvedené podmienky (ďalej len „súťažiaci“):
 
a)     v období od 23.4.2024 do 30.6.2024 a v mieste konania súťaže v rámci jedného (1) nákupu kúpi aspoň jeden (1) ks súťažného výrobku Żubrówka. A zároveň
 
b)     uschová doklad z registračnej pokladne/faktúru, ktoré budú potvrdzovať nákup podľa písmena a) tohto bodu III. a bude mať tento doklad z registračnej pokladne/faktúru k dispozícii pre následné preukázanie v prípade nároku na výhru. A zároveň
 
c)     na webovej stránke www.zubrowka.sk/sutaz (ďalej aj ako „webová stránka súťaže“) vyplní registračný formulár, tzn. doplní do požadovaných polí údaje v tomto rozsahu:
 
                                   i.         svoje meno a priezvisko, e-mail a telefónne číslo (ďalej len „osobné údaje“) a tiež
                                 ii.         vloží fotku/sken dokladu z registračnej pokladne/faktúry potvrdzujúcu nákup podľa písm. a) a ďalej
                                iii.         vyberie zo zoznamu krajské mesto, v ktorom si praje získať hlavnú výhru.
 
Potom po potvrdení súhlasu s pravidlami súťaže a spracovaním osobných údajov takto úplne a riadne vyplnený registračný formulár súťažiaci pomocou funkčnosti aplikácie odošle usporiadateľovi súťaže. (ďalej len „registrácia“)
 
3.2   Súčasne sa súťaže nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom či obdobnom pomere k usporiadateľovi, organizátorovi alebo sú k takým osobám vo vzťahu rodinných príslušníkov v priamej línií alebo osoby im blízke podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
 
3.3   Po splnení vyššie uvedených podmienok bude súťažiaci zaradený do súťaže. Registrácia s uvedením nezreteľných, nekompletných a/alebo nesprávnych údajov nebude zaradená do súťaže. Taktiež registrácie zaslané v inom ako vyššie uvedenom tvare alebo doručené v inom termíne ako v dobe konania súťaže nemôžu byť do súťaže platne zaradené.
 
3.4   Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže viackrát, s tým, že jeden (1) doklad z registračnej pokladne/faktúru, ktorá bude splňovať podmienku nákupu aspoň jedného (1) súťažného výrobku Żubrówka v mieste a v dobe konania súťaže, môže zaregistrovať do súťaže len jedenkrát. V prípade opakovanej účasti v súťaži o výhru súťažiaci musí opakovane vyplniť celú registráciu s novým dokladom. Taktiež jeden doklad/faktúra môže byť do súťaže zaregistrovaná iba jedenkrát, tzn. rovnaký doklad/faktúra nemôže do súťaže zaregistrovať viac súťažiacich. Súťažiaci je povinný si uschovať všetky súťažné doklady z registračnej pokladne/faktúry, s ktorými sa zúčastnil súťaže.
 
3.5   Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že sa takáto osoba i napriek uvedenému stala výhercom v súťaži (napr. v dôsledku nepravdivých informácii, ktoré poskytla), nemá nárok na výhru a výhra prepadá usporiadateľovi súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť ďalšiemu náhodne vyžrebovanému výhercovi ako náhradníkovi, popr. ju použiť k iným marketingovým účelom. Usporiadateľ a organizátor si ďalej vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, u ktorých budú mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného či nekalého konania, a to i prostredníctvom tretích osôb. Usporiadateľ a organizátor si vyhradzujú právo neudeliť výhry v prípade, že existujú pochybnosti o spôsobe získania dokladu z registračnej pokladne/faktúry, či v prípade porušenia pravidiel súťaže zo strany súťažiacich alebo akéhokoľvek správania sa zo strany súťažiacich, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi či zásadami fair-play.
 
3.6   Výherca dostane výhru na základe zaslania čitateľného scanu / fotografie dokladu z registračnej pokladne/faktúry na e-mailovú adresu zubrowka@friendlymail.cz, ktorou ho bude organizátor informovať o výhre (ďalej len „informačný e-mail“). Zaslaný doklad/faktúra bude musieť korešpondovať s ním zadanými informáciami na webovej stránke súťaže a bude preukazovať nákup aspoň jedného (1) súťažného výrobku Żubrówka zakúpených v mieste a v dobe konania súťaže.
 
IV.         Výhry v súťaži

4.1   Hlavnou výhrou v súťaži je 8 krát poukaz na konzumné v hodnote 500 € v podniku vo vybranom krajskom meste Slovenskej republiky, ktoré si súťažiaci zvolil v registrácií. Poukaz je možné využiť do 31.10.2024 a na kúpu akéhokoľvek nealkoholického, alkoholického nápoja (z kategórie vodiek pôjde len o výrobky značky ŻUBRÓWKA) a/alebo občerstvenia v danom podniku. Výherca je povinný si zarezervovať stôl v danom podniku v predstihu, a to minimálne 3 dni pred plánovanou návštevou podniku. Poukaz je viazaný na meno výhercu. Bližšie informácie o využití poukazu budú zaslané e-mailom. Zoznam podnikov v krajských mestách a počet výhercov v danom meste je uvedený nižšie:
 
·       Bratislava: 1 výherca - Spin Cocktail Bar, Radničná 577, 811 01 Bratislava;
·       Trnava: 1 výherca - HISTORY restaurant&cafe&disco, Trojičné námestie 11, 917 01 Trnava;
·       Trenčín: 1 výherca - Duplex Beer Pub & Restaurant, Kyjevská 2568, 911 08 Trenčín-Sídlisko Juh;
·       Nitra: 1 výherca – Záhir Promenáda, Napervillská 5, 949 01 Nitra;
·       Banská Bystrica: 1 výherca - Coctail Bar Bamboo, Dolná 185, 974 01 Banská Bystrica;
·       Žilina: 1 výherca - Piváreň LUX, Smreková 3502/33, 010 07 Žilina-Solinky;
·       Košice: 1 výherca - COOL Bowling, Štúrova 1 Vchod do prevádzky:, Hlavná 2, 040 01 Staré Mesto;
·       Prešov: 1 výherca - konkrétny podnik bude výhercovi oznámený pri oznámení výhry.

 
4.2   Vedľajšími výhrami sú:
-       45 fliaš Żubrówka 0,7 L alebo 0,5 L podľa vlastného výberu.
 
V.       Žrebovanie, oznámenie a odovzdanie výhier

5.1   Každý súťažiaci, ktorý splnil podmienky podľa bodu III., bude zaradený do žrebovania o hlavnú výhry a o vedľajšie výhry, ktoré sa uskutoční v sídle organizátora za nasledovných podmienok:

a)     Losovanie hlavnej výhry sa uskutoční po skončení súťaži v týždni od 3.6.2024 do 10.6.2024 zo všetkých súťažiacich, ktorí sa zapojili do súťaže od jej začiatku do konca. Z každého krajského mesta Slovenskej republiky bude vyžrebovaný 1 výherca.
b)     Losovanie vedľajších výhier sa uskutoční za nižšie uvedených podmienok:

  1. Losovanie 6.5.2024 – zo súťažiacich, ktorí sa zapojili do súťaže od 23.4.2024 do 3.5.2024 bude dňa 6.5.2024 vyžrebovaných 5 výhercov vedľajšej výhry;
  2. Losovanie 13.5.2024 - zo súťažiacich, ktorí sa zapojili do súťaže od 23.4.2024 do 10.5.2024 bude dňa 13.5.2024 vyžrebovaných 5 výhercov vedľajšej výhry;
  3. Losovanie 20.5.2024 - zo súťažiacich, ktorí sa zapojili do súťaže od 23.4.2024 do 17.5.2024 bude dňa 20.5.2024 vyžrebovaných 5 výhercov vedľajšej výhry;
  4. Losovanie 27.5.2024 - zo súťažiacich, ktorí sa zapojili do súťaže od 23.4.2024 do 24.5.2024 bude dňa 24.5.2024 vyžrebovaných 5 výhercov vedľajšej výhry;
  5. Losovanie 3.6.2024 - zo súťažiacich, ktorí sa zapojili do súťaže od 23.4.2024 do 31.5.2024 bude dňa 3.6.2024 vyžrebovaných 5 výhercov vedľajšej výhry.
  6. Losovanie 10.6.2024 - zo súťažiacich, ktorí sa zapojili do súťaže od 23.4.2024 do 7.6.2024 bude dňa 10.6.2024 vyžrebovaných 5 výhercov vedľajšej výhry.
  7. Losovanie 17.6.2024 - zo súťažiacich, ktorí sa zapojili do súťaže od 23.4.2024 do 14.6.2024 bude dňa 17.6.2024 vyžrebovaných 5 výhercov vedľajšej výhry.
  8. Losovanie 24.6.2024 - zo súťažiacich, ktorí sa zapojili do súťaže od 23.4.2024 do 21. 6.2024 bude dňa 24.6.2024 vyžrebovaných 5 výhercov vedľajšej výhry.
  9. Losovanie 1.7.2024 - zo súťažiacich, ktorí sa zapojili do súťaže od 23.4.2024 do 30.6.2024 bude dňa 1.7.2024 vyžrebovaných 5 výhercov vedľajšej výhry.

 
5.2   Ukončením súťaže je uplynutie posledného dňa termínu konania súťaže.
 
5.3   Pre oznámenie výhry budú použité údaje výhercu zadané na webovej stránke súťaže. Vyžrebovaný výherca bude o výhre upovedomený organizátorom informačného e-mailu, a to najneskôr do siedmich (7) pracovných dní od vyžrebovania. Výherca je povinný reagovať na informačný e-mail a zaslať scan/fotografiu dokladu z registračnej pokladne/faktúru najneskôr do piatich (5) pracovných dní od obdržania informačného emailu. Zaslaný doklad/faktúra bude musieť korešpondovať so zadanými informáciami výhercu na webovej stránke súťaže a bude preukazovať nákup aspoň jedného (1) súťažného výrobku Żubrówka zakúpeného v mieste a v dobe konania súťaže.
 
5.4   Pokiaľ výherca nebude reagovať na informačný e-mail do piatich (5) pracovných dní od odoslania tohto e-mailu, prepadá výhra v prospech usporiadateľa súťaže. Usporiadateľ ani organizátor neručia za problémy s prevzatím výhier ani za stratu, nedoručenie alebo omeškanie zaslaných výhier. Súťažiaci je povinný riadiť sa organizačnými pokynmi organizátora súťaže. 
5.5   Výhra bude doručená výhercovi prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kuriérskej spoločnosti GLS alebo Kuriér express do tridsiatich (30) pracovných dní od vyžrebovania výhercu a overenia splnenia podmienok súťaže podľa bodu III.
 
5.6   Vyžrebovaní výhercovia budú zverejnení po žrebovaní na webovej stránke súťaže vo formáte meno, prvé písmeno priezviska výhercu a mesto. Zoznam výhercov bude zverejnený na webovej stránke súťaže po dobu maximálne tridsať (30) dní od ukončenia súťaže.
 
VI.         Všeobecné podmienky
 
6.1   Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže v registračnom formulári na webovej stránke súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Usporiadateľ sa organizátor súťaže si vyhradzujú právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže.
 
6.2   Pre overenie totožnosti a/alebo veku môže organizátor požadovať poskytnutie dodatočných informácií, tj. vyhradzuje si právo vyžiadať si od súťažiaceho nevyhnutné doklady za účelom overenia totožnosti a/alebo veku súťažiaceho, tento doklad bude doložený vo fotokópii. Fotokópie dokladov budú po overení totožnosti súťažiaceho zmazané. Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie vyžadované nevyhnutné doklady, bude zo súťaže vyradený. V takom prípade je organizátor oprávnený udeliť výhru inému súťažiacemu.
 
6.3   Usporiadateľ a organizátor súťaže sú oprávnení bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž pozastaviť, odvolať alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá. Zmena súťažných pravidiel je účinná jej zverejnením priamo na webovej stránke súťaže. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Usporiadateľ a organizátor súťaže nie sú povinní o zmene pravidiel osobitne informovať súťažiacich, pretože aktuálne platná a účinná verzia je vždy zverejnená na webovej stránke súťaže.
 
6.4   Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru ako tú, ktorá mu bude vydaná a nemá nárok výhru reklamovať, ani nárok na iné vecné alebo finančné protiplnenie v hodnote výhry. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou.
 
6.5   Usporiadateľ a organizátor súťaže nezodpovedajú za nedoručenie registrácii, oznámení o výhre, odpovedí na výzvy, výhier, ako ani za akékoľvek iné technické problémy súvisiace s prenosom dát elektronickými prostriedkami.
 
6.6   Usporiadateľ a organizátor si vyhradzujú právo v priebehu súťaže zmeniť typ výhry alebo ich počet.
 
6.7   Usporiadateľ a organizátor súťaže si vyhradzujú právo konečného rozhodnutia sporných prípadov, najmä o udelení výhry či neudelení výhry, rovnako ako o vyradení akéhokoľvek účastníka zo súťaže. Takéto rozhodnutie je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.
 
6.8   Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii zverejnené na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplne pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.
 
6.9   Úplné znenie pravidiel súťaže je po celú dobu konania súťaže k dispozícii na webovej stránke www.zubrowka.sk/sutaz a zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle usporiadateľa súťaže.
 
6.10              V zmysle § 9 odsek 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov, pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € usporiadateľom súťaže, daň z príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy presahujúcej túto hodnotu. Usporiadateľ týmto informuje súťažiaceho o tom, že hodnota hlavnej výhry presahuje 350 €, tzn. pre túto výhru sa uplatní § 9 odsek 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov a výherca je povinný zaplatiť daň zo sumy presahujúcej 350 €.
 
6.11              V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (najmä § 10b odsek 1 písm. d), nepeňažná výhra v hodnote nad 350 € podlieha odvodom na verejné zdravotné poistenie. Takéto poistné z výhry sa vysporiada formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré spracuje zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania, ktoré jej poskytne daňový úrad.
 
VII.         Osobné údaje
 
7.1   V nadväznosti na platnú legislatívu v oblasti spracovania osobných údajov
 
Ø  na národnej úrovni – zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane osobných údajov)
 
Ø  na európskej úrovni - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
 
súťažiaci súhlasí so spracovaním všetkých ním poskytnutých údajov usporiadateľom (ďalej len „prevádzkovateľ“) a organizátorom (ďalej len „spracovateľ“) za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže, za účelom zverejnenia výhercov súťaže a pre potreby archivácie, počas nevyhnutne nutného času alebo do odvolania súhlasu. Za dobrovoľné poskytnutie súhlasu pre vyššie uvedené účely sa považuje udelenie súhlasu pri vyplnení formulára na webovej stránke www.zubrowka.sk/sutaz podľa bodu III. týchto pravidiel.
 
7.2   Ak je v pravidlách súťaže uvedené, že výherci budú zverejnení na webovej stránke súťaže v rozsahu údajov pre tento účel poskytnutých, tak sa súhlas súťažiaceho udeľuje po dobu zverejnenia výhercov súťaže a je poskytnutý zapojením sa do súťaže.
 
7.3   Súťažiaci potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov a všeobecného nariadenia o ochrane údajov prostredníctvom poučenia zverejneného na webových stránkach súťaže a bol poučený, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, nie je zákonnou požiadavkou, a že svoj súhlas môže bezplatne a kedykoľvek odvolať písomnou formou – doručením e-mailu na adresu: oou@maspex.sk, ako i so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z príslušnej legislatívy. Odvolaním svojho súhlasu však účastník stráca nárok na výhru v súťaži.
 
7.4   V prípade pochybností o dodržiavaní práv súťažiaceho alebo inej dotknutej osoby prevádzkovateľom, sa môže súťažiaci resp. dotknutá osoba obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 a môže podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.
 
 
V Bratislave dňa 20.5.2024