Potvrdenie veku

Zubor sa stáva dospelým približne v 3 rokoch. Človek v 18.

A práve to je vek, od ktorého je možné navštíviť stránky s informáciami o alkoholických nápojoch.

Som človek a už mám 18 rokov.

Ešte si nemal 18 rokov a chceš sa dozvedieť niečo o alkohole?
Pozeraj sa na stránku: pisrozumom.sk

Pravidlá súťaží na sociálnych sieťach

1.    Zadávateľ a usporiadateľ súťaže

1.1.     Zadávateľom súťaže je spoločnosť Maspex Slovakia Trade s. r. o., so sídlom: Slovnaftská 102, Bratislava 821 07, Slovenská republika, IČO: 45296138, DIČ: SK 2022922869, zapísaná v obchodnom registri – Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka 61617/B (ďalej len „zadávateľ“).

1.2.     Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 03819141, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 238430 (ďalej len „usporiadateľ“).

2.    Trvanie a miesto súťaže

2.1. Súťaže prebiehajú priebežne na instagramovom profile www.instagram.com/zubrowkaczsk a na facebookovom profile www.facebook.com/zubrowkaczsk zadávateľa (ďalej len „miesto konania súťaže“). 

2.2. Trvanie konkrétnej súťaže (ďalej len „trvanie súťaže“) je špecifikované v danom súťažnom príspevku. Počas trvanie súťaže je možné sa do súťaže zapojiť. 

2.3. Žrebovanie a vyhlásenie výhercov prebehne nasledujúci deň po skončení súťaže.

3.    Podmienky účasti

Súťaž je určená fyzickým osobám – spotrebiteľom starším 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorí sú zároveň plne svojprávni. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby v pracovnoprávnom vzťahu k zadávateľovi, organizátorovi, a osoby, ktoré sú k takýmto osobám vo vzťahu rodinných príslušníkov v rade priamom, alebo osoby im blízke v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení. V prípade, že niektorá z vylúčených osôb bude v súťaži vyžrebovaná, nemá nárok na výhru, a výhra prepadne v prospech zadávateľa súťaže. Zadávateľ môže rozhodnúť o opätovnom zaradení výhry do súťaže.

4.    Pravidla súťaže

4.1. Súťažiaci sa do súťaže o výhry zapojí tak, že počas trvania súťaže splní zadanie v aktuálnom súťažnom príspevku na Instagram, resp. Facebook profilu značky zadávateľa.

4.2. Výherca bude vyžrebovaný alebo vybraný odbornou porotou na základe stanovených kritérií. Spôsob výberu a počet výhercov je vždy uvedený v súťažnom príspevku.

4.3. Každý súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť iba raz, a to splnením súťažného zadania. Pokiaľ súťažiaci vloží viac ako jeden súťažný komentár, pre účely súťaže bude braný do úvahy iba prvý vložený komentár.

4.4. Používanie viacerých instagramových a/alebo facebookových identít jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže.

5.    Výhra, oznámenie a odovzdanie

5.1.       Počet a druh výhier je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku. 

5.2.       Výherca bude vždy zverejnený v komentári súťažného príspevku a vyzvaný, aby prostredníctvom súkromnej správy poslal svoje údaje. V prípade, že sa výherca usporiadateľovi neozve do siedmich dní od doručenia správy, nárok výhercu na výhru zaniká a výhra nebude udelená.

5.3.       Výhry budú odoslané výhercom do 2 týždňov od ukončenia danej súťaže Českou poštou alebo kuriérskou službou.

5.4.       Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná, nemá nárok výhru reklamovať, ani nárokovať žiadne vecné alebo finančné protiplnenie v hodnote výhry. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Vymáhanie účasti v súťaži či výhier právnou cestou nie je možné.

6.    Spracovanie osobných údajov

6.1. Súťažiaci súhlasí so spracovaním všetkých ním poskytnutých údajov do databázy zadávateľa súťaže (prevádzkovateľa osobných údajov) a usporiadateľa súťaže (sprostredkovateľa osobných údajov). Za dobrovoľné poskytnutie súhlasu na nižšie uvedené účely sa považuje zapojenie sa súťažiaceho do súťaže. Usporiadateľ bude v súvislosti s organizovaním súťaže spracovávať osobné údaje súťažiaceho zaslané usporiadateľovi na základe upovedomenia o výhre, teda tieto údaje: meno, priezvisko, adresa, emailová adresa a telefón. Udelenie súhlasu je podmienkou účasti v súťaži.

6.2. Osobné údaje budú spracovávané iba za účelom plnenia povinností usporiadateľa podľa pravidiel súťaže, teda za účelom realizácie, vyhodnotenia súťaže a odovzdania výhry, a za účelom plnenia právnych povinností usporiadateľa vyplývajúcich z príslušných ustanovení právnych predpisov.

6.3. Osobné údaje budú spracovávané iba počas trvania súťaže a po dobu potrebnú na plnenie povinností usporiadateľa a naplnenie účelu súťaže alebo do odvolania súhlasu.

6.4. Osobné údaje môžu byť sprístupnené alebo odovzdané tretím osobám v rámci plnenia povinností stanovených usporiadateľmi právnymi predpismi a v rámci plnenia zmluvných povinností usporiadateľa (banky, odborní poradcovia a ďalšie osoby, prostredníctvom ktorých usporiadateľ plní svoje povinnosti).

6.5. Súťažiaci má za podmienok stanovených právnymi predpismi v súvislosti so spracovaním jeho osobných údajov ďalej uvedené práva:

a.    Právo na prístup: právo získať od usporiadateľa informácie o tom, či spracováva jeho osobné údaje, a pokiaľ tak robí, súťažiaci má právo na prístup k týmto osobným údajom a právo na ďalšie informácie súvisiace s ich spracovaním;

b.    Právo na opravu: právo, aby usporiadateľ bez zbytočného odkladu na žiadosť súťažiaceho opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa daného súťažiaceho týkajú. Neúplné osobné údaje má súťažiaci právo kedykoľvek doplniť alebo opraviť;

c.    Právo na výmaz: právo, aby usporiadateľ na žiadosť súťažiaceho jeho osobné údaje vymazal, a to za predpokladu, že je naplnený niektorý z týchto dôvodov: (a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; (b) súťažiaci odvolá súhlas so spracovaním a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na spracovanie; (c) súťažiaci vznesie námietky proti spracovaniu, ktorým je treba vyhovieť (pozri nižšie); (d) osobné údaje usporiadateľ spracoval protiprávne; (e) osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti usporiadateľa. Právo požadovať výmaz však súťažiaci nemá, pokiaľ je spracovanie nevyhnutné: (a) na výkon práva na slobodu prejavu a informácie; (b) na splnenie právnej povinnosti usporiadateľa; (c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; (d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely, ak je pravdepodobné, že by výmaz znemožnil alebo vážne ohrozil splnenie cieľov uvedeného spracovania; (e) na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

d.    Právo na obmedzenie spracovania: právo, aby usporiadateľ obmedzil spracovanie osobných údajov súťažiaceho v prípade, že (a) súťažiaci popiera presnosť osobných údajov – spracovanie usporiadateľ obmedzí na čas potrebný na overenie presnosti osobných údajov; (b) spracovanie je protiprávne a namiesto výmazu súťažiaci žiada o obmedzenie použitia osobných údajov; (c) usporiadateľ už nepotrebuje osobné údaje súťažiaceho, ale súťažiaci ich požaduje na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; (d) súťažiaci vzniesol námietku proti spracovaniu – spracovanie usporiadateľ obmedzí, kým nebude overené, či jeho oprávnené dôvody prevažujú nad oprávnenými dôvodmi súťažiaceho.

e.    Právo na prenositeľnosť: Vo vzťahu k osobným údajom, ktoré usporiadateľ bude spracovávať automatizovane, môže súťažiaci požadovať ich poskytnutie v bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môže následne odovzdať inému prevádzkovateľovi, alebo pokiaľ je to technicky možné, žiadať, aby si ich usporiadateľ s iným prevádzkovateľom odovzdali medzi sebou.

f.     Právo odvolať súhlas: Vo vzťahu k osobným údajom, na spracovanie ktorých súťažiaci poskytol usporiadateľovi súhlas, má súťažiaci právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Pokiaľ však ide o osobné údaje spracovávané na základe iných skutočností, právo odvolať súhlas sa neuplatní. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže súťažiaci odvolať emailom zaslaným usporiadateľovi na info@friendlymail.cz či listom zaslaným na adresu usporiadateľa Friendly s.r.o., Thámova 16, Praha 8, PSČ 186 00, IČO: 03819141. Odvolaním svojho súhlasu však súťažiaci stráca nárok na výhru v súťaži.

g.    Právo vzniesť námietku: Proti spracovaniu osobných údajov môže súťažiaci vzniesť námietku. Usporiadateľ nebude ďalej osobné údaje súťažiaceho spracovávať, pokiaľ nepreukáže závažné a oprávnené dôvody (a) na spracovanie, ktoré budú prevažovať nad právami a záujmami súťažiaceho alebo (b) na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

h.    Právo podať sťažnosť: V prípade, že bude súťažiaci akokoľvek nespokojný so spracovaním svojich osobných údajov, môže sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

6.6. Viac informácií o právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov je k dispozícii na internetových stránkach Úradu na ochranu osobných údajov (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

6.7. Výherca berie na vedomie, že z dôvodu riadneho ukončenia súťaže a informovania verejnosti o výsledkoch dôjde k zverejneniu údajov v rozsahu názov účtu na Facebooku a/alebo Instagrame výhercu podľa ods. 5. týchto pravidiel.

7.    Záverečné ustanovenia

7.1. Účasťou na súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

7.2. Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť v súťaži. Usporiadateľ súťaže má právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených na získanie výhier v súťaži. Usporiadateľ je oprávnený vylúčiť ktoréhokoľvek zo súťažiacich zo súťaže, pokiaľ by takýto súťažiaci porušoval jej pravidlá, a to bez nároku na náhradu nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla súťažiacemu vzniknúť.

7.3. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odporúčaná, spravovaná ani inak spojená s platformou Instagram a/alebo Facebook. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že poskytuje informácie usporiadateľovi súťaže, nie vyššie spomínaným platformám.

7.4. Neprevzaté výhry prepadajú zadávateľovi. Usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie či stratu výhry počas prepravy. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier. Podmienky záruky a zodpovednosti za vady tovaru či služieb sa riadia podmienkami ich dodávateľov, ktoré usporiadateľ výhercom na výzvu oznámi, a ktorí tiež vybavujú prípadné reklamácie.

7.5. Usporiadateľ ani zadávateľ nezodpovedá za technické chyby a chyby v prenose dát v priebehu registrácie, odosielania súťažných vstupov či kedykoľvek inokedy v priebehu súťaže. Usporiadateľ ani zadávateľ nezodpovedajú za doručenie správy (e-mailu alebo poštovej zásielky), ktorým bude zasielaná informácia o výhre.

7.6. Usporiadateľ a zadávateľ si vyhradzujú právo bez predchádzajúceho oznámenia a bez náhrady zmeniť trvanie súťaže, skladbu výhier, súťaž odložiť, prerušiť alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá. Zmena súťažných podmienok je účinná jej zverejnením priamo na Facebook/Instagram profile značky zadávateľa. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Oprávnenie usporiadateľa a zadávateľa podľa tohto bodu sa týka predovšetkým prípadov, kedy by usporiadateľovi či zadávateľovi pôsobilo pokračovanie súťaže neprimerané ťažkosti, z dôvodu zásahu vyššej moci, technických problémov a organizačných či právnych dôvodov, ktoré by mohli ovplyvniť riadny priebeh súťaže.

7.7. Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky. Pre riešenie sporov sú v rozsahu umožnenom právnymi predpismi príslušné súdy Slovenskej republiky.

 

V Prahe, 1. novembra 2022